O Nas

Fundacja PUNKT KULTURY to nic innego jak nowa kreatywna przestrzeń wśród istniejących struktur i instytucji trzeciego sektora. Powstała na początku 2013 roku w Krakowie, a jej założyciele pragnęli zaangażować się nie tylko w akcje uświadamiające relatywizm kulturowy. Chcieli przede wszystkim aktywnie działać na gruncie zagadnień migracyjnych oraz pracować na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, a także nawiązywać i utrzymywać kontakty ze środowiskami polonijnymi oraz wspierać kulturę polską za granicą.

Społeczeństwo europejskie – szczególnie teraz – każdego dnia stawia czoła wyzwaniu współistnienia obok siebie wielu kultur, uczymy się, jak wiele zjawisk zależnych jest warunków geograficznych czy historycznych. Sprawdzamy nasze granice otwartości na innych. Wraz z rosnącą ilością imigrantów i uchodźców podejmujemy coraz to nowe dyskusje o prawach człowieka, naszych humanitarnych obowiązkach i zwyczajnych codziennych lękach.

Dlatego zadania, które przed sobą stawiamy, to nie tylko zwykła działalność badawcza czy analizy naukowe, które poszerzą ogólną wiedzę o kondycji współczesnych społeczeństw. Wiemy, jak ważna jest edukacja, działalność prospołeczna i aktywizująca. Dlatego wśród naszych projektów znajdują się festiwale kultur, koncerty muzyczne, projekcje filmowe, slajdowiska, warsztaty kulturowe dla dzieci i dorosłych, warsztaty filmowe i kulinarne oraz wiele innych. Staramy się przedstawiać bogactwo i różnorodność kultur, uczyć się nawzajem i innych otwartego i krytycznego spojrzenia na zagadnienia społeczne i etniczne. Ponieważ wierzymy w konieczność i możliwość spotkań ponad różnicami i podziałami, pragniemy stworzyć owo miejsce-punkt, w którym spotkają się różne kultury, różne tradycje, różne religie, różne obyczaje, różne światy.

Działamy wielotorowo – dumni z polskiej kultury chcemy propagować ją poza granicami kraju oraz wśród obcokrajowców w Polsce. Na własnym podwórku podejmujemy działania mające na celu przybliżenie różnorodności kulturowej świata. Niezwykle istotne jest dla nas również podtrzymywanie polskiej tożsamość poza granicami kraju poprzez włączanie się w działania organizacji polonijnych, festiwale polskie na obczyźnie, organizowanie spotkań i dyskusji.

Choć Polska wciąż jest krajem kulturowo homogenicznym, to rozbudzanie zainteresowania tym, co obce, inne i mało znane oraz powiększanie zasobu wiedzy na temat mniejszości etnicznych i narodowych, grup imigranckich, ich kultur i tradycji są jednymi z najlepszych sposobów na budowanie naszego kapitału społecznego. Wszystko to służy pełniejszemu, bardziej wartościowemu i świadomemu życiu w świecie wzbogacanym różnorodnością innych ludzi. Stajemy się uczestnikami nowej wspólnoty, nowego społeczeństwa. Chcemy, żeby ludzkie postawy i osobiste wybory wynikały z wiedzy i zrozumienia, a nie były jedynie pokłosiem negatywnych stereotypów.